PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020
Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020
Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Izgradnja trajnostnega sadnega gozda po permakulturnih načelih za vzpostavitev izgubljenih habitatov in dviga biodiverzitete

Naziv projekta: Izgradnja trajnostnega sadnega gozda po permakulturnih načelih za vzpostavitev izgubljenih habitatov in dviga biodiverzitete (akronim: Trajnostni sadni gozd)

Akronim: TRAJNOSTNI SADNI GOZD

Povzetek projekta: Permakulturni inštitut Maribor je na javnem razpisu pridobil sredstva za delno financiranje projekta Trajnostni sadni gozd. Naložba omogoča opozarjanje na človeku in naravi škodljive kmetijske prakse ter omogoča praktični prikaz ter širitev znanja o za okolje blagodejnih kmetijskih praksah z upravičenim hektarskim donosom.

Cilji projekta: Vzpostavitev trajnostnega sadovnjaka po permakulturnih načelih v 9 mesecih na 0,5 ha površine. Prikaz vzpostavitve trajnostnih nasadov v obliki učnega materiala za prenos znanja na konvencionalne pridelovalce za zmanjšanje negativnega vpliva pridelave na okolje (izdelava promocijskega materiala in izvedba 4 delavnic). Ustvariti habitate za širok spekter živalskih vrst (vodni habitati, kopni habitati, ptičja gnezdišča) ter povečati biodiverziteto. Razširitev spektra prodajnih izdelkov. Odpreti in zadržati eno delovno mesto. Povečati ozaveščenost prebivalstva o ekosistemski pridelavi.

Glavne dejavnosti projekta: Na 0,5 ha velikem zemljišču bomo regenerirali zapuščeno in zaraslo površino z zasaditvijo trajnostnega sadnega gozda. Izgradili bomo terase ter jih zasadili z različnimi sadjenosnimi rastlinami. Na robu zemljišča bomo zasadili vetrno zaščito v obliki mejice. Po zemljišču bomo razporedili dodatne habitatne tipe in gnezdilnice v namen povečanja biodiverzitete zemljišča in okolice. Izvajali bomo različne praktične delavnice, skozi katere bomo podučili udeležence o pomembnosti zdravih ekosistemov in o zamenjavi nam ter okolju škodljivih kmetijskih praks s praksami, ki imajo pozitiven vpliv na naravo in družbo.

Pričakovani rezultati projekta: Popolna prenova zaraščenih in zapuščenih ter neizrabljenih površin v kompleksno celoto (regeneracija 0,5 ha površine). 1 novo delovno mesto. Sklop predavanj in postavljena infrastruktura za izvedbo nadaljnih izobraževanj. Povečana ponudba produktov. Promocijski paket za predstavitev novonastalega trajnostnega sadnega gozda.

Za vsebino je odgovoren Permakulturni inštitut Maribor. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vabila:

Doživljajska kmetija za zdrav življenjski slog

Naziv projekta: Doživljajska kmetija za zdrav življenjski slog

Akronim: SONČNI RAJ

Povzetek projekta: Doživljajska kmetija SONČNI RAJ bo prizorišče aktivnega in duhovno bogatega življenja na kmetiji. Obiskovalci bodo preko novih ureditev in programov navezovali stik z naravo in energijami iz vesolja. Spoznavali bodo pomen biodiverzitete za kmetijstvo in trajnostno proizvodnjo lastne kakovostne hrane in preproste tehnike krepitve duha ter tako razvili zdrav in kakovosten življenjski slog.

Cilji projekta: Povečanje št. novih programov za zdrav življenjski slog in preživljanje prostega časa v naravnem okolju. Vzpostavitev informacijske infrastrukture na doživljajski kmetiji – 5 učnih tabel. Povečanje št. novih programov za doživljanje dediščine in ekosistemskih storitev. Povečanje manjše infrastrukture za boljšo interpretacijo in ohranjanje naravne dediščine. Povečanje prodaje izdelkov. Povečanje števila dogodkov na doživljajski kmetiji

Glavne dejavnosti projekta: Dobava material za kemčko lopo in izvedba delavnic naravne gradnje. Dobava materiala za čebelnjak in izvedba delavnic tradicionalne gradnje. Ureditev doživljajske učne poti s petimi učnimi tablami. Izdelava promocijskega filma operacije. Nova zaposlitev/delo na operaciji – priprava 5 novih programov za duhovno rast. Prispevek v naravi/delo – Vodenje in koordinacija projekta. Delo na projektu – Priprava izobraževalnih programov, tekstov za učne table in vsebine za tisk brošure. Delo na projektu – Izdelava načrta trajnostnega permakulturnega Sistema kmetije.

Pričakovani rezultati projekta: Štiri nove infrastrukturne ureditve za izboljšanje doživljanja narave in preživljanje prostega časa: 2 naravno grajena objekta (kmečka lopa in čebelnjak), novo doživljajsko učno pot s petimi učnimi tablami, leseno razgledno ploščad. 1 vodnik po doživljajski kmetiji v slovenskem jeziku. 5 izobraževalnih delavnic o naravni gradnji. 5 programov za doživljanje narave. 5 programov za duhovno rast. 1 načrt permakulturnega trajnostnega upravljanja kmetije. 1 promocijski film operacije »SONČNI RAJ«. Z dejavnostmi bo motivirala obiskovalce za lastno trajnostno življenje. Doživljajska kmetija bo s pomočjo operacije povečala možnosti sprejemanja ljudi (20% na leto), ponudila bo več storitev uporabnikom (za 20%).

Za vsebino je odgovorno Posestvo SONČNI RAJ. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.